Våre advokater hjelper deg

Arbeidsavtale

Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 14-9 er at arbeidstaker skal ha fast ansettelse. Det er likevel adgang til bruk av midlertidig ansettelse for et bestemt tidsrom under visse vilkår. Her vil vi gå nærmere inn på krav til arbeidsavtale og midlertidige ansettelser.

Arbeidsavtale

Snarest mulig, og senest innen en måned etter at arbeidsforholdet begynte, skal det inngås en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder alle ansettelsesforhold uavhengig av arbeidsforholdets lengde. Arbeidsmiljøloven angir hva den skriftlige arbeidsavtalen som et minimum skal inneholde.

Det er arbeidsgivers ansvar å utforme et utkast til arbeidsavtale, og det er arbeidsgivers plikt å påse at arbeidsavtalen oppfyller de krav som loven oppstiller.

Dersom partene avtaler noe som er i strid med ufravikelig lov, er avtalen ugyldig, og det ugyldig avtalte vilkår erstattes av lovens regler.

Dersom det foretas endringer i arbeidsforholdet etter at skriftlig arbeidsavtale er opprettet, skal dette komme til uttrykk i den skriftlige arbeidsavtalen tidligst mulig og senest én måned etter at endringene ble satt i verk.

Kravet om skriftlig avtale er ingen gyldighetsregel. Det vil si at arbeidsavtalen er gyldig selv i tilfeller der det ikke foreligger en skriftlig avtale. Dette kan imidlertid by på bevismessige problemer. Ved en eventuell tvist er nemlig arbeidsavtalen ditt på bevis på hva som er avtalt og ditt sikreste bevis på hva du har rett til.

Minimumskrav til en arbeidsavtale

Det som minimum skal med i arbeidskontrakten/arbeidsavtalen er:

• Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker.
• Arbeidsplassen/stedet. Dersom det ikke foreligger noen fast arbeidsplass, skal det opplyses om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder og oppgi forretningsstedet eller hjemstedet til arbeidsgiver.
• Tittel/stilling/arbeidsbeskrivelse.
• Starttidspunkt for arbeidsforholdet.
• Ved midlertidig ansettelse; forventet varighet, samt grunnlaget for ansettelsen.
• Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
• Arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferien.
• Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
• Den avtalte lønnen ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
• Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid.
• Lengde av pauser.
• Avtale om særlig arbeidstidsordning.
• Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Midlertidig ansettelse

En midlertidig ansettelse kan avtales i tilfeller hvor det er et behov for en midlertidig ansettelse. Eksempler på slike midlertidige ansettelser er sesongarbeid, ekstrahjelp, ringevikar, prosjektarbeid, vikariater, andre type midlertidige stillinger og midlertidig ansettelse på generelt grunnlag.

Hovedregelen er at arbeidsforholdet opphører når den avtalte arbeidsperiode er utløpt. Dersom arbeidsforholdet fortsetter utover avtalens utløp kan dette tyde på at arbeidet ikke lenger er av midlertidig art. Dersom det er holdepunkter for å tro at arbeidsgiver fortsatt har behov for arbeidstakers arbeidskraft, vil det være holdepunkter for at arbeidstaker har krav på fast ansettelse.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig