Våre advokater hjelper deg

Ferie

Hvor mye ferie har arbeidstaker rett til?
En arbeidstaker har rett til ferie på 25 virkedager hvert år. Som en virkedag regnes alle dager som ikke er søndag eller lovbestemte høytidsdager. En uke vil derfor normalt ha seks virkedager. Det betyr at en arbeidstaker etter loven har rett til ferie i fire uker og èn dag hvert år. Mange arbeidstakere har likevel rett til fem uker ferie etter tariffavtale.

Arbeidstakere på over 60 år har rett til en ekstra ferieuke. For å ha rett til full ferie må arbeidstaker ha tiltrådt senest 30. september i ferieåret. Arbeidstaker som har tiltrådt etter 30. september har rett til seks virkedagers ferie.

Må arbeidstaker avvikle ferie?
Arbeidstaker har i utgangspunktet plikt til å avvikle ferie, og arbeidsgiver har en tilsvarende plikt til å sørge for at arbeidstaker tar ferie. Dersom arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker får avvikle ferie plikter arbeidsgiver å betale erstatning. Arbeidstaker kan motsette seg å avvikle ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Hvis virksomheten hvor arbeidstakeren er ansatt innstiller driften i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel arbeidstakeren pålegges å avvikle ferie.

Når skal ferien avvikles?
Arbeidsgiver skal drøfte når ferien skal avvikles med arbeidstaker i god tid før ferien, og arbeidstaker har i utgangspunktet rett til underretning om når vedkommende får ferie senest to måneder før ferien starter.

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om når ferien skal avvikles, er det arbeidsgiver som avgjør når arbeidstaker skal avvikle ferien. Arbeidsgiver må likevel overholde visse regler ved fastsettelsen av ferieavviklingen. For det første har arbeidstaker rett til å kreve å ta ut ferie i 18 virkedager i hovedferieperioden fra 1. juni til 30. september. Arbeidsgiver kan bestemme når ferien skal tas ut innenfor denne perioden. For det andre kan arbeidstaker kreve at de resterende 7 virkedagene med ferie tas ut sammenhengende.

Sykdom i ferien
Dersom arbeidstaker blir syk før ferien, kan vedkommende kreve at avviklingen av ferien utsettes. Arbeidstaker må dokumentere sykdommen med legeerklæring senest siste arbeidsdag før ferien. Dersom arbeidstaker blir syk under ferien, kan det kreves at de feriedagene hvor arbeidstaker var
syk utsettes til senere i ferieåret. Dette må også dokumenteres med legeerklæring som må fremlegges for arbeidsgiver uten ugrunnet opphold.

Feriepenger
Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget består av arbeidsvederlaget det forutgående kalenderåret. Dekning av utgifter til bilhold, kost og losji regnes ikke som arbeidsvederlag. Det gjør heller ikke feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, andel av nettoutbytte, fast godtgjøring som utbetales uavhengig av fravær på ferie eller verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferieavvikling.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig