Våre advokater hjelper deg

Eierseksjonssameier

Når man har gått til kjøp av en eierseksjon, blir man automatisk en del av et større sameie. Dette innebærer at forholdet til naboene og de andre sameierne blir noe annerledes enn om man hadde eid en selvstendig boenhet. Som seksjonseier i et eierseksjonssameie har man altså ikke bare forpliktelser overfor egen bruksenhet, men man har også forpliktelser overfor resten av sameiet og eiendommens fellesarealer.

Disposisjonsrett
Utgangspunktet er at hver seksjonseier disponerer fritt over sin egen seksjon, med de begrensninger som følger av sameieforholdet og regler fastsatt i lov. Disposisjonsretten innebærer at en seksjonseier fritt kan selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon. Seksjonseieren har følgelig enerett til å disponere og bruke sin bruksenhet i sameiet. Samtidig har seksjonseieren også en plikt til å vedlikeholde egen bruksenhet, slik at skader på fellesarealene eller andre bruksenheter forebygges, og de øvrige seksjonseierne dermed unngår å bli påført ulemper.

Fellesarealer
Seksjonseierne har også lik rett til å benytte seg av eiendommens fellesarealer. Disse skal brukes til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Det er ikke tillatt å bruke fellesarealene på en slik måte at andre seksjonseiere kan påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte. Det vil således ikke være tillatt å nekte andre sameiere tilgang til enkelte deler av fellesarealet, eller å oppbevare private eiendeler og ting i fellesarealet som kan være til hinder for andre.

Sameiet har også en plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer. Både utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, skal holdes forsvarlig ved like. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når dette er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.

Felleskostnader
Kostnader som knytter seg til fellesarealene og de delene av eiendommen som er i sameie mellom seksjonseierne, er felleskostnader. Dette kan for eksempel være kostnader til nødvendig utbedring eller reparasjon. Felleskostnadene skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom en av seksjonseierne ikke betaler sin andel av felleskostnadene, har de øvrige seksjonseierne en sikkerhet i form av panterett i vedkommendes bruksenhet. Den enkelte seksjonseieren hefter også for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameiebrøk.

Pålegg om salg eller fravikelse av bruksenheten
Hvis en seksjonseier vesentlig misligholder sine plikter, kan styret i sameiet pålegge vedkommende å selge seksjonen. Det skal i slike tilfeller først gis skriftlig advarsel, som opplyser om at videre mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.

Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eler vesentlig forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten ved begjæring som fremsettes for retten.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig