Våre advokater hjelper deg

Nabovarsel

Når må du sende nabovarsel?
Dersom du skal bygge noe som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må du varsle naboene før du sender søknad til kommunen. Tiltak som ikke er søknadspliktige trenger du som hovedregel ikke å varsle naboen din om. For eksempel vil en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter som utgangspunktet kunne være unntatt søknadsplikt. Det er likevel god naboskikk å si i fra dersom du skal gjennomføre byggearbeid på tomten din.

Dersom arbeidet i liten grad, eller ikke i det hele tatt, berører interessene til naboer og gjenboere er det likevel ikke nødvendig med nabovarsel. Dette kan være tilfellet dersom det er stor avstand til nærmeste nabo, eller dersom du bygger en veranda på en side av huset som naboen ikke vil ha utsikt til. Du trenger heller ikke å varsle dersom du skal gjennomføre innvendige arbeider i boligen din.

Hvem må du varsle?
Nabovarsel må sendes til naboer og gjenboere. Naboer er eierne av de eiendommene som grenser til tomten din. Gjenboertomter er eiendommer som ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, en gangsti eller et friområde, men som har innsyn til din eiendom eller bolig.

Kommunen kan gi deg en oversikt over hvem som er naboene dine. Mange kommuner tilbyr nabolister mot betaling.

Hvordan sender du nabovarselet?

  • Personlig overlevering. Dersom du velger å varsle ved personlig overlevering må naboen signere på at vedkommende har mottatt varselet.
  • Varsel per e-post eller SMS. Du må få en skriftlig bekreftelse på at varselet er mottatt for at naboen skal anses som varslet.
  • Rekommandert post. Du trenger ikke å få bekreftelse fra naboen dersom du sender varselet med rekommandert post. I så tilfelle kan posten kvittere på at varselet er sendt.
  • Digitalt via Altinn. Her vil en kvittering på at du har sendt varselet være tilstrekkelig for at naboen anses som varslet.


Hva må nabovarselet inneholde?
Nabovarselet skal gi naboen din anledning til å vurdere om de vil bli berørt av planene dine, og om de har noen merknader til byggingen. Varselet må derfor gi en dekkende beskrivelse av tiltaket; hva som skal oppføres og hvor det skal oppføres. Det må inneholde den samme dokumentasjonen som byggesøknaden må inneholde.

Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken bestemmelse det skal søkes om dispensasjon fra, og begrunnelse for hvorfor man søker dispensasjon.

I varselet skal det også settes en frist for naboene til å komme med merknader til byggeplanene dine. Denne må være på minst 14 dager, men den kan også være lenger.

Vil du at vi skal vurdere saken din?

Vi tar gjerne en kort, uforpliktende samtale om din sak, for å vurdere hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Våre advokater hjelper deg.

Jeg godtar Advokatfirmaet Molteberg Nilsens personvernregler

Medlem av

Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse: Postboks 5494 Majorstuen, 0305 Oslo

Tlf: +47 468 07 761
E-post: post@advokatmn.no
advokatmn.no

Som profilert i:

Vi er kåret til:

Jeg vil gjerne vurdere saken din!

Fyll ut skjemaet og vi tar uforpliktende kontakt:
Aina Kallak
Advokatfullmektig