1 min read

Gjerder

Gjerder
Gjerder
1:31

Alle har rett til å ha et gjerde rundt tomten sin, så lenge det ikke er til ulempe for naboen. Den som ønsker å sette opp et gjerde, er selv ansvarlig for utgiftene knyttet til oppsetting og vedlikehold.

I noen tilfeller kan man likevel kreve at eieren av nabotomten er med på å betale for vedlikeholdskostnadene. Dette kan du kreve dersom det ikke er tvilsomt at nytten av gjerdet er større enn kostnadene, og begge eiendommer skal ha nytte av gjerdet. Det er ikke et krav om at eiendommene har like mye nytte av gjerdet, da dette kan avhjelpes ved at kostnadene deles forholdsmessig.

Dersom du ønsker å ha en hekk i stedet for et gjerde har du lov til det. Du kan plante en hekk helt inntil nabogrensen, og denne kan vokse en halv meter inn på naboens eiendom. Du kan likevel ikke pålegge naboen å trimme hekken, det må du selv bære ansvaret for.

Man står også fritt til å velge hva slags gjerdestil man ønsker, for eksempel stakitt, plankegjerde eller nettinggjerde. Naboen kan likevel klage dersom gjerdet er i strid med stilarten i nabolaget. Det kan også være regler i reguleringsplanen til kommunen som setter begrensninger for hva slags gjerde du kan sette opp. Det er også egne regler for gjerder som grenser mot vei.

Dersom naboen allerede har satt opp et gjerde, kan du ikke kreves at det fjernes med mindre det er unødvendig eller urimelig til ulempe for naboeiendommen. Du står imidlertid fritt til å sette opp eget gjerde på din egen tomt.

Eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser

Eiendomsretten er den rett enhver har til å råde rettslig og faktisk over ting eller fast eiendom. Råderetten innebærer både at man selv kan utnytte...

Read More
Borettslag

Borettslag

Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig på borettslagets eiendom. Det kan være...

Read More